مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی

مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی 554 447 poweruser

مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی

مصوبات جدید در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با کمک و مساعدت مقامات قضایی

پیرو نامه های منتهی به مکاتبۀ شمارۀ ٨۵١٧٩٩ /١۴٠٠مورخ٣١ /۶ /١۴٠٠، متعاقب بازدید میدانی به عمل آمده توسط جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده، معاون محترم قضایی دادستان تهران و جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه از گمرک تهران (شهریار سابق) و تشکیل جلسۀ مشترک با نمایندگان سازمان ها و دستگاه های همجوار و تأکید بر تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارده بطریق قانونی، با عنایت به دستور جناب آقای دکتر پسندیده معاون محترم دادستان تهران در پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دعوتنامه شمارۀ ٨۵١٢٠٢/١۴٠٠ مورخ ٣١/۶/١۴٠٠ از سوی این حوزۀ معاونت صادر و مدیریت های محترم کلیۀ شرکت های خدمات دهنده ذیربط در جلسۀ یوم جاری که در محل سالن کنفرانس دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران با حضور جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران و جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه تشکیل گردید حاضر و ضمن قرائت تصمیمات متخذه قبلی و ارائه توضیحات لازم از سوی حاضرین در جلسه، مقرر گردید اقدامات مندرج در انتهای این فایل، توسط مراجع و دستگاه های ذیربط صورت پذیرد.

اثر کرونا بر بازارهای جهانی موادغذایی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید