اهداف انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

هیئت مدیره انجمن در راستای اهداف انجمنی و سازمانی در جهت اعتلای جایگاه اعضای خود خط مشی های زیر را دنبال می نمایند.

  • تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات مواد غذائی و آشامیدنی
  • مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم
  • پیشنهادهای مرتبط با واردات کالاهای مربوطه
  • ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه
  • کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور
  • صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط