گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه

معرفی نامه گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه
انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با همکاری وزارت امور خارجه راهکاری جهت تایید اسناد تجاری از جمله گواهی بهداشت در داخل کشور را فراهم نموده است.
برای معرفی به اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه، متن روبرو را در سربرگ شرکت تایپ، مهر و امضاء نموده و به دبیرخانه انجمن ایمیل و با به شماره فکس ۸۸۸۷۶۷۲۵ ارسال نمایید.

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید