مصوبات هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره 150 150

مصوبات هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان فراهانی، احمدرضا فرشچیان، مناقبی، سامانی، بهپور، ولی، اتحادی، دریانی و خانم زارع در دفتر انجمن برگزار گردید.

مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

مصوبه ۱: مقرر گردید در خصوص عودت وجه نمایشگاه اگروفود از شرکت پالار سامانه خواسته شود تا به صورت مکتوب تعهد نمایند که اضافه دریافتی های اعضا را با اعلام تاریخ عودت نمایند.

مصوبه ۲: مقرر گردید در جلسه با آقای صالحی نیا موارد رفع موانع سهمیه بندی و بدون انتقال ارز صحبت شود.

مصوبه ۳: مقرر گردید در خصوص اتوماسیون چارگون فقط با وزارت بهداشت مکاتبه شود.

مصوبه ۴: مقرر گردید حق عضویت فدراسیون واردات در سال ۱۳۹۷ پرداخت گردد.

مصوبه ۵: مقرر گردید آقای دکتر بهپور مسئله عضویت اعضا را پیگیری نمایند.

مکاتبات انجمن با وزارتخانه صمت، معاونین و نهادهای ذیربط
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید