فراخوان عضویت در کمیته های متناظر کدکس غذایی

فراخوان عضویت در کمیته های متناظر کدکس غذایی 150 150 poweruser

فراخوان عضویت در کمیته های متناظر کدکس غذایی

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد.

از این رو با توجه به تخصصی بودن فعالیت استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان های بین المللی استاندارد سازی، دفتر مطالعات تطبیقی سازمان ملی استاندارد ایران، همسو با چشم انداز و اهداف کمیسیون کدکس مواد غذایی بین الملل مشارکت سامان یافته در تدوین استانداردهای کدکس مواد غذایی، انعکاس نظرات در جهت حفظ مصالح و منافع ملی و تسهیل تجارت مواد غذایی در بازار جهانی را پیگیری می نماید. لذا به منظور توسعه همکاری ذیربطان و ذینفعان از متخصصان کشور دعوت می گردد در صورت تمایل به همکاری در فعالیت های کمیته های متناظر، ضمن عنایت بر ادامه مطالب با تکمیل و ارسال مراتب به ترتیبمشروح ذیل، موجبات غنای این حرکت ملی را فراهم سازند.

هیئت مدیره انجمن از اعضای خود قدردانی نمود
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید