تسهیلات و تأمین مالی بنگاه ها در ایران

تسهیلات و تأمین مالی بنگاه ها در ایران 700 260 poweruser

تسهیلات و تأمین مالی بنگاه ها در ایران

تسهیلات و تأمین مالی بنگاه ها در ایران

گزارش تیرماه ۱۳۹۸

بیان مسئله

 • تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس هدف پرداخت
 • روند تسهیلات پرداختی طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ و یک ماهه نخست ۱۳۹۸ ،هزار میلیارد تومان
 • روند حقیقی تسهیلات پرداختی طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ ،هزار میلیارد تومان
 • روند مانده تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ ،هزار میلیارد تومان
 • تسهیلات و تأمین مالی پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس نوع فعالیت
 • نسبت مانده تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی- ارزی و ریالی
 • روند نسبت مانده تسهیلات و تأمین مالی بانکها (ارزی و ریالی) به GDP طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰
 • روند نسبت تسهیلات پرداختی به GDP طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰
 • نسبت تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی به GDP در سال ۲۰۱۷
 • نسبت اعتبارات تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی به GDP کشورها در سال ۲۰۱۷
 • خالصه وضعیت تسهیلات پرداختی بانکی ۹۷-۱۳۹۵
 • وضعیت تسهیلات و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ۹۷-۱۳۹۵
 • تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۱
 • زیرشاخصهای نظام مالی در شاخص رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۸
 • وضعیت کشورها در زیرشاخص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، ۲۰۱۸

چالشها و مسائل عمده     اقدامات    راهکارهای پیشنهادی

تامین مالی بنگاه ها در ایران

آخرین وضعیت مرزهای تجاری
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

  برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید