اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور ۱۳۹۸

اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور ۱۳۹۸ 700 260 poweruser

اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور ۱۳۹۸

اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور 1398

طبق نظرسنجی جدید انجام شده توسط CNBC از بنگاه های بزرگ بین المللی در فصل سوم ۲۰۱۹ ، تجارت به عنوان مهمترین ریسک کسب و کارها عنوان شده است.

حدود ۶۵ درصد از بنگاهها سیاست تجاری امریکا طی شش ماه آینده را برای کسب وکار منفی ارزیابی کرده اند. همچنین در این نظرسنجی بنگاه ها، چشم انداز آتی را از وضعیت رو به بهبود به وضعیت باثبات، تغییر و تنزل داده اند.  اطلاعات بیشتر در خصوص اخبار اقتصادی از کشورهای جهان به شرح زیر می‌باشد:

هزینه نیروی کار در کشورهای اتحادیه اروپا ۲۸ کشور، طی فصل دوم ۲۰۱۹ در مقایسه با فصل مشابه ۲۰۱۸ به طور متوسط ۱٫۳ درصد رشد کرده است. هزینه نیروی کار شامل دو نوع هزینه حقوق و دستمزد و هزینه غیردستمزد میشود که رشد هزینه غیردستمزد بیشتر از دستمزد بوده است. در این فصل، بالاترین افزایش حقوق و دستمزد مربوط به کشورهای رومانی %۵٫۱۲ ،بلغارستان%۹٫۱۰ و اسلواک %۷٫۱۰ و کمترین متعلق به ایتالیا و مالت هریک با نرخ رشد ۱٫۱ است.

تراز تجارت کالایی اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور عضو طی ژانویه تا جوالی ۲۰۱۹ به منفی ۲٫۱۰ میلیارد یورو رسید که نسبت به تراز تجاری مدت مشابه سال ۲۰۱۸ ،حدود ۸ میلیارد یورو تضعیف شده است.

کشورهای دارای تراز تجاری مثبت طی هفت ماه نخست ۲۰۱۹ ،به تعداد ۱۰ مورد و مابقی ۱۸ کشور دارای تراز تجاری منفی در این مدت بوده اند. طی بازه زمانی مورد بررسی، باالترین مازاد تراز تجاری در این منطقه متعلق به کشور آلمان با رقم ۵٫۱۳۳ میلیارد یورو و بالاترین کسری تراز هم متعلق به کشور انگلیس با رقم منفی ۱۰۷ میلیارد یوروست.

اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور 1398

دروازه‌بان جدید برای کارت بازرگانی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید