فهرست ۵٨ ردیف تعرفه در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی گمرکی دارند

فهرست ۵٨ ردیف تعرفه در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی گمرکی دارند 765 600 poweruser

فهرست ۵٨ ردیف تعرفه در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی گمرکی دارند

ابلاغ فهرست ۵۸ ردیف تعرفه کالاهایی که درمرحله ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی موضوع بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی دارند

پیرو بخشنامه شماره ١۴٧٣٩٨٢/٢۴۶ مورخ ٢٩/١١/٩٩ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره ٨۶٧۴۴/۶٠ مورخ ٢۶/٣/١۴٠٠ دفتر مقررات صادرات و واردات درخصوص مندرجات تصویب نامه های شماره ١١٧۶٩١/ت۵٨٢٣٠هـمورخ ١۶/١٠/٩٩ و شماره ١۵۶٧٠/ت۵٨۴٩٠هـ مورخ ٢٨/١٢/٩٩ درخصوص ابلاغ کد تعرفه های جدید تقدیم می گردد

تحلیل اینستکس از دیدگاه لس‌آنجلس تایمز
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید