مغایرت مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی

مغایرت مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی 905 590 poweruser

مغایرت مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی

اعلام مغایرت مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ توسط رییس مجلس شورای اسلامی
تصویب نامه هیأت وزیران : گمرک ج.ا مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگانی و حقوق ورودی مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس مأخذ مندرج در جدول پیوست ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه ۵٨۴٩٠/١۵۶٧٠۴ موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبنای محاسبات نرخ ارز رسمی معادل ۴٢٠٠٠ ریال اقدام کند.

واردکنندگان متعهد شاه‌کلید عبور از تحریم
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید