لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها

لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها 720 404 poweruser

لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها

لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها

لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها و نظارت بر عملکرد کیفی و کمی کارشناسان واحد بازبینی توسط مدیران گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ١۴٠٠/٢۵۴٧۴٧ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  با توجه به اینکه نقش نظارت وکنترلی مدیران برای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن، اهمیت زیادی دارد.

نظارت بر انجام صحیح تشریفات گمرکی از وظایف مستقیم مدیر گمرک ( ناظر گمرکات، مدیرکل ، و یا مدیر و رئیس گمرک ) است و بازبینی و حسابرسی به عنوان یکی از بخشهای نظارتی مستقیماً زیر نظر مدیرگمرک می باشد.

معرفی واردکنندگان رفع تعهد نکرده به دستگاه قضایی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید