۹۵۰ قلم کالا قابل ورود توسط همراه مسافر

۹۵۰ قلم کالا قابل ورود توسط همراه مسافر 1000 500 poweruser
950 فلم کالای قابل ورود همراه مسافر

950 قلم کالا قابل ورود توسط همراه مسافر

سقف واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد در سال ١۴٠٠، مجموعاً تعداد ۹۵٠ قلم کالا تحت رویه کالای همراه مسافرمناطق آزاد قابل ورود خواهد بود

پیرو ارجاع نامه شماره ۴۸٣۵٣ /۶٠ مورخ ١١/٢/١۴٠٠ شناسه ۹٣٣۹٣۴۹ (دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر ابقاء اقلام کالای همراه مسافر سال ١٣۹۹ مناطق آزاد برای سال ١۴٠٠ ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٢۴۵٣١ /۶٠ مورخ ١۶/۵/١۴٠٠ دفتر یادشده با ضمائم همراه درخصوص ١۵٠ قلم کالای مسافری متمم ارسال و اعلام میدارد، جلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد در تاریخ ٢٧/۴/١۴٠٠ برگزار و ضمن ویرایش فهرست کالای مجاز تحت این عنوان، سقف واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد در سال ١۴٠٠ به میزان ده درصد نسبت به سال ١٣۹۹ کاهش یافت. شایان ذکر است طی دو فقره نامه ابلاغی فوقالذکر، مجموعاً تعداد ۹۵٠ قلم کالا تحت رویه کالای همراه مسافرمناطق آزاد قابل ورود خواهد بود.

بدیهی است ارائه ثبت آماری معتبر برای کالاهایی که ازطریق گمرکهای مستقر در مناطق آزاد و یا سایر گمرکهای مرزی و داخلی به مقصد مناطق آزاد حمل میگردد الزامی است و مسئولیت رعایت سقف ارزش کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه یادشده نیز برعهده سازمانهای مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خواهد بود.

اصلاح مصوبه نرخ ارز واردکنندگان کالا از مصوبات هیئت دولت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید