مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی

مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی 554 447 poweruser

مصوبات جدید ترخیص کالاهای رسوبی

مصوبات جدید در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با کمک و مساعدت مقامات قضایی

پیرو نامه های منتهی به مکاتبۀ شمارۀ ٨۵١٧٩٩ /١۴٠٠مورخ٣١ /۶ /١۴٠٠، متعاقب بازدید میدانی به عمل آمده توسط جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده، معاون محترم قضایی دادستان تهران و جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه از گمرک تهران (شهریار سابق) و تشکیل جلسۀ مشترک با نمایندگان سازمان ها و دستگاه های همجوار و تأکید بر تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارده بطریق قانونی، با عنایت به دستور جناب آقای دکتر پسندیده معاون محترم دادستان تهران در پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دعوتنامه شمارۀ ٨۵١٢٠٢/١۴٠٠ مورخ ٣١/۶/١۴٠٠ از سوی این حوزۀ معاونت صادر و مدیریت های محترم کلیۀ شرکت های خدمات دهنده ذیربط در جلسۀ یوم جاری که در محل سالن کنفرانس دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران با حضور جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران و جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه تشکیل گردید حاضر و ضمن قرائت تصمیمات متخذه قبلی و ارائه توضیحات لازم از سوی حاضرین در جلسه، مقرر گردید اقدامات مندرج در انتهای این فایل، توسط مراجع و دستگاه های ذیربط صورت پذیرد.

تعیین تکلیف پرونده واردات از محل ارز صادراتی در ۴۸ ساعت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید