به طور کلی تورم روند رشد عمومی قیمت هاست که با در نظر گرفتن بازه های زمانی مختلف می توان آن را در قاب های متفاوتی تعریف کرد.

کاهش تورم ماهانه در آبان ۱۴۰۰

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با ماه قبل بیانگر تورم ماهانه قیمت هاست. در دومین ماه پاییز تورم ماهانه آبان به ۲٫۵ درصد رسید. بررسی این رقم با ماه مهر ماه نشان از ۱٫۲ واحد درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی تورم از شهریور ماه آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است.

تفکیک این ارزیابی به کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نشان می دهد در تمام مناطق شهری و روستایی کشور شاهد کاهش سرعت قیمت ها در ماه میانی پاییز بوده ایم.

اما در برآورد رکوردهای تورمی در این ماه، بیشترین تورم را «محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر» در بخش خوراکی ها به ثبت رسانده که معادل با ۶٫۱ درصد بوده است.

به طورکلی در گروه خوراکی ها تورم کل کشور برابر با ۳٫۱ درصد بوده که از ماه قبل تقریبا ۲ واحد درصد کمتر بوده است.

اما با این حال همچنان تورم ماهانه بخش خوراکی بیشتر از بخش غیر خوراکی گزارش شده است.

تورم

تورم بالای دهک های ابتدایی و انتهایی

در مرور تورم دهک های جامعه مشاهده می شود در قاب ماهانه دهک های ابتدایی و انتهایی تورم بالاتری را نسبت به سایر دهک ها تحربه کرده اند. این تورم تقریبا برای هر دو دهک معادل با ۲٫۸ درصد بوده که از سایرین بیشتر بوده است. به عبارت دیگر تورم بر پردرآمدها و کم درآمدها فشار بیشتری را درمقایسه با ۸ دهک درآمدی دیگر وارد کرده است.

طبق دسته بندی مرکز آمار دهک ابتدایی بیشترین سهم مصرف خوراکی را داشته و دهک دهم نیز بیشترین میزان مصرف غیر خوراکی را داشته اند. داده های تورم در ماه آبان نشان می دهد این دهک ها درمعرض بیشتری ازفشار تورمی بوده اند اما باز هم در مقایسه با ماه قبل کاهش محسوسی را تجربه کرده اند.

تورم

کاهش تورم نقطه ای در آبان

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با ماه مشابه سال قبل بیانگر تورم نقطه ای در هر ماه است.

در دومین ماه پاییز تورم نقطه ای ماهانه رفتار کاهشی خود در ماه قبل را ادامه داده و از ۳۹٫۲ درصد در مهر ماه با ۳٫۶ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۵٫۶ درصد رسید.

در این ماه در بررسی کالاهای خوراکی و غیر خوراکی مشاهده می شود باوجود کاهش تورم در این دوبخش در مقایسه با ماه قبل اما تورم نقطه ای در کالاهای خوراکی هنوز با ۴۶٫۴ درصد بیشتر از این متغیر در کالاهای غیر خوراکی است. در این ماه تورم نقطه ای غیرخوراکی ها برابر با ۳۰٫۲ درصد اعلام شده است.

در بررسی تورم نقطه ای کالاها در آبان ماه مشاهده می شود شیر پنیر و تخم مرغ بالاترین تورم نقطه ای را دراین ماه داشته اند که برابر با تقریبا ۷۱ درصد بوده است.

ماهی ها و صدفداران نیز دومین رکورد نقطه ای در این ماه را داشته که معادل با ۶۰ درصد ثبت شده است.

اینستکس، جزئیات شیوه کاری کانال تجاری اروپا با ایران
مطالب مشابه

ارتباطات اما کماکان کمترین تورم نقطه ای را ثبت کرده که برابر با ۱٫۲ درصد بوده است.

تورم