پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودیورودی

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی 964 590 poweruser

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بخشنامه اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی با توجه به مفاد ماده 45 قانون امور گمرکی  در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا…

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید